Kategoria e biletave

Mendo për ambientin

SHFRYTËZO TRANSPORTIN PUBLIK

Vendi i posaçëm për personat me nevoja të veçanta

Më poshtë konfirmo kategorinë tënde dhe blej biletë për një udhëtim në pikë shitjen më të afërt


NË PIKË

KATEGORIA A

Biletë Bazë

për 1 vozitje

MKD 20

Biletë mujore

MKD 900

Biletë vjetore

MKD 9000

KATEGORIA B

Administratorët publik

për 1 vozitje

MKD 20

Biletë Mujore

MKD 900

Biletë Vjetore

MKD 9000

KATEGORIA C

Pensionistë, persona të moshuar (mbi 62 vjeç) dhe persona me nivel të ulët invaliditeti

për 1 vozitje

MKD 20

Biletë Mujore

MKD 350

Biletë Vjetore

MKD 3500

KATEGORIA D

Për të punësuarit në Komunën e Tetovës, si dhe të punësuarit në organe të themeluara nga Komuna e Tetovës

Për 1 Vozitje

MKD 20

Biletë Mujore

MKD 450

Biletë Vjetore

MKD 4500

KATEGORIA E

Persona me invaliditet (80%)

FALAS

KATEGORIA F

Nxënës dhe studentë

Për 1 Vozitje

MKD 20

Biletë Mujore

MKD 250

Biletë Vjetore

MKD 2500

KATEGORIA G

Persona të papunë dhe persona me të hyra të ulëta

Për 1 Vozitje

MKD 20

Biletë Mujore

MKD 300

Biletë Vjetore

MKD 3000