Категории на билети

мисли на околината

користи јавен превоз

Соодветен пристап за лицата со посебни потреби

Подолу провери ја својата категорија и купи билет за едно возење во најблиското


ПРОДАЖНО МЕСТО

КАТЕГОРИЈА А

Основен билет

Едно возење

МКД 20

Месечен билет

МКД 900

Годишен билет

МКД 9000


КАТЕГОРИЈА Б

Јавни Службеници

Едно возење

МКД 20

Месечен билет

МКД 600

Годишен билет

МКД 6000


КАТЕГОРИЈА ц

Пензионери, стари лица (над 62 години), и лица со помал степен на инвалидитет

Едно возење

МКД 20

Месечен билет

МКД 350

Годишен билет

МКД 3500


КАТЕГОРИЈА д

Вработени во Општина Тетово и во органи основани од Општина Тетово

Едно возење

МКД 20

Месечен билет

МКД 450

Годишен билет

МКД 4500


КАТЕГОРИЈА е

Лица со инвалидитет (над 80%)

БЕСПЛАТНО ВОЗЕЊЕ


КАТЕГОРИЈА ф

Студенти и ученици

Едно возење

МКД 20

Месечен билет

МКД 250

Годишен билет

МКД 2500


КАТЕГОРИЈА г

Невработени и лица со ниски примања

Едно возење

МКД 20

Месечен билет

МКД 300

Годишен билет

МКД 3000