Thirrje publike

Në bazë të nenit 17 dhe 17-a të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 , 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 dhe "Gazeta Zyrtare e RSM" Nr. 275/19, 89/22 dhe 274/22), neni 36 paragrafi 5 i Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e RMV-së", nr. 5/02), neni 2 i vendimit për formimin e Komisionit për seleksionim për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Transport Publik "Tetova Transport" - Tetovë nr. 08-13844/4 të datës 13.10.2023 (“Fletorja Zyrtare e Komunës së Tetovës” nr. 17/2023), Këshilli i Komunës së Tetovës, shpall:

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *